Algemene voorwaarden FitFanatics

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent/trainer: Sander van den Broek, Ellen van den Beuken, Mark Doesborg lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;
Cliënt: De persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Arts: De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.

Artikel 2: Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 3: Verhindering of afmelden consult en/of training

Consult:
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent uiterlijk 24 uur voor genoemd tijdstip hiervan op de hoogte te stellen. Meldt de client zich in minder dan 24 uur van te voren af dan zal de afspraak in rekening gebracht worden. De client is zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak, gebeurt dit niet dan loopt de periode gewoon door. Alleen bij geldige redenen (vakantie, ziekte, overlijden van naaste) kan de afspraak achteraf ingehaald worden. Bij langdurige verhindering tijdig aangeven bij gewichtsconsulent om in samenspraak tot een passende oplossing te komen. Bij geen geldige reden loopt de periode bij einddatum af.

Personaltraining:
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij de trainer uiterlijk 24 uur voor genoemd tijdstip hiervan op de hoogte te stellen. Meldt de client zich in minder dan 24 uur van te voren af dan zal de afspraak in rekening gebracht worden. De client is zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak. Na afloop van de trainingsperiode zal bekeken hoeveel trainingen er ingehaald worden. Bij langdurige verhindering tijdig aangeven bij trainer om in samenspraak tot een passende oplossing te komen. Bij geen geldige reden loopt de periode bij einddatum af.

Smallgrouptraining:
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij de trainer tijdig op de hoogte te stellen. Meldt de client zich af dan zal er een ‘’strafpunt’’ gelden. Bij twee strafpunten in 3 maanden (vier in 6 maanden etc.) wordt de training in rekening gebracht en kan deze niet meer ingehaald worden. Alleen bij geldige redenen (vakantie, ziekte, overlijden van naaste) kan de afspraak achteraf ingehaald worden. Bij langdurige verhindering tijdig aangeven bij trainer om in samenspraak tot een passende oplossing te komen. Bij geen geldige reden loopt de periode bij einddatum af.

Artikel 4: Vakantie

Bij vakantie en/of verlof van client minder dan 3 weken zal lidmaatschapsduur in samenspraak worden verlengd. Bij langdurig verlof of vakantie (lees: 3 weken of langer) dient de client dit tijdig aan te geven bij de gewichtsconsulent om in samenspraak tot een passende oplossing te komen. Wordt dit te laat gemeld dan loopt de begeleidingsperiode door en stopt op einddatum.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de begeleiding deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden. Tariefwijziging kan altijd plaatsvinden als de algemene BTW in Nederland verhoogd wordt.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling

Betaling aan de gewichtsconsulent dient per overschrijving plaats te vinden op het genoemde rekeningnummer. De cliënt ontvangt een factuur voor het lidmaatschap na de eerste afspraak (intake). De rekening dient altijd volledig binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij een overschrijding van elke dertig dagen of 3 herinneringen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 25,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste eenmaal het tarief van het afgesloten pakket. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.