Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer

FitFanatics 

Cliënt

De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven voor de Diensten en aan wie door Trainer advies en/of begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

Opdrachtovereenkomst

De afspraken tussen Cliënt en Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Diensten en de daaraan verbonden Periode(n).

Trainer

De (gewichts-)consulent of (personal) Trainer in dienst van FitFanatics of door FitFanatics ingehuurd voor het uitvoeren van de Diensten namens Opdrachtnemer.

Afspraak

De Afspraak (fysiek of online) ten behoeve van de uitvoering van de Diensten voor een Training dan wel een Consult.

Diensten

De geleverde (Smallgroup) Training(en) en/of Consult(en) of abonnement(en) die voortvloeien uit de Opdrachtovereenkomst.

Training

De Afspraak waarbij fysieke inspanning centraal staat en ofwel 1op1, in workshop vorm, of in duo vorm plaatsvindt.

Small group Training

De Afspraak waarbij fysieke inspanning centraal staat en in een kleine groep plaatsvindt. 

Consult

De Afspraak in gespreksvorm (fysiek of online) met mogelijke metingen van voortgang tussen Cliënt en Opdrachtnemer.

Periode

De looptijd van de Opdrachtovereenkomst.

Arts

De huisarts of specialist door wie de Cliënt naar de Trainer is verwezen.


Artikel 2: Basis

De Trainer kan de Cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een Arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de Trainer de verwijzende Arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de Cliënt worden zonder toestemming van de Cliënt zelf niet aan derden verstrekt.


Artikel 3: Duur van de Opdrachtovereenkomst

 1. Voor aanvang van de Diensten deelt Trainer namens Opdrachtnemer de Cliënt schriftelijk mede voor welke Periode(n) de Diensten worden ingezet en de opdracht wordt aangegaan.
 2. Het app only abonnement wordt aangegaan voor tenminste 12 maanden aaneengesloten en wordt daarna, automatisch stilzwijgend per maand verlengd tot opzegging. De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand tegen het einde van de maand. 
 3. Een fitness abonnement wordt aangegaan voor tenminste 12 aaneengesloten maanden en wordt daarna, automatisch stilzwijgend per maand verlengd tot opzegging. De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand tegen het einde van de maand. 


Artikel 4: Tariefstelling

 1. Voor aanvang van de Diensten deelt Trainer namens Opdrachtnemer de Cliënt schriftelijk mede welke tarieven er gelden voor de Diensten. Deze tarieven zijn inclusief btw en/of andere heffingen van overheidswege indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. 
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het sluiten van de Opdrachtovereenkomst. 
 3. Het staat Opdrachtnemer vrij jaarlijks op 1 januari de tarieven te wijzigen. 
 4. Tariefwijziging kan altijd plaatsvinden als de van toepassing zijnde (fiscale) wetten, regels en/of heffingen veranderen. 


Artikel 5: Verhindering en tijdig afmelden Consult

 1. Cliënt dient zich tijdig, doch ten minste 24 uren voorafgaand aan de Afspraak af te melden indien Cliënt is verhinderd. Indien Cliënt zich minder dan 24 uren voorafgaand aan de Afspraak afmeldt, wordt de Afspraak in rekening gebracht.
 2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het plannen van een nieuwe Afspraak. De Periode loopt regulier door. 
 3. Bij langdurige verhindering door Cliënt treedt Cliënt op eigen initiatief in overleg met Opdrachtnemer. 
  1. In geval van zwangerschap of langdurige ziekte kan Cliënt een verzoek doen tot een ‘pauze’ bij Opdrachtnemer.
  2. In alle andere gevallen wordt in samenspraak een passende oplossing gevonden.
  3. Indien Cliënt niets doet loopt de Periode gewoon door.
 4. Cliënt kan alleen in de volgende voorkomende gevallen Afspraken die niet zijn gevolgd op een later tijdstip en in overleg met Opdrachtnemer inhalen;
  1. bij aan Opdrachtnemer tijdig gemelde afwezigheid door vakantie tot maximaal 3 weken aaneengesloten;
  2. in geval van ziekte;
  3. in geval van overlijden van een naaste tot de tweede graad. 


Artikel 6: Intellectueel eigendom

Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de Cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn. 


Artikel 7: Facturatie en Betaling

 1. Opdrachtnemer zal Cliënt vooraf factureren op basis van de Opdrachtovereenkomst. De factuur wordt elektronisch opgemaakt en verzonden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij alle sportabonnementen en het app only abonnement zal de betaling geschieden door middel van de doorlopende SEPA incasso. Door akkoord te gaan met de Opdrachtovereenkomst geeft Cliënt ook toestemming aan Opdrachtnemer om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar de bank om een bedrag van de rekening van Cliënt af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Opdrachtnemer. Het incassant ID van FitFanatics is 15606319.
  Als automatisch incasseren om welke reden dan ook niet mogelijk is of als partijen geen automatische incasso overeenkomen, dient het in rekening gebrachte bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum door Cliënt te zijn voldaan. Voor het werken zonder incasso wordt € 15,- extra in rekening gebracht. 
 3. Één week voorafgaand aan de incasso ontvangt Cliënt de factuur per e-mail.
 4. Op de 1e van iedere maand wordt het in rekening gebrachte bedrag automatisch afgeschreven.
 5. Reclameren op een factuur kan tot 14 dagen na de factuurdatum. Nadien gemelde klachten worden niet meer door Opdrachtnemer in behandeling genomen.
 6. Indien Cliënt het niet eens is met deze afschrijving kan hij deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met de bank. Vraag de bank naar de voorwaarden. 
 7. Als Cliënt zonder gegronde redenen binnen de overeengekomen betaaltermijn de factuur niet betaalt of intrekt, zal Opdrachtnemer hem verzoeken om de verschuldigde vergoeding alsnog over te maken. Als daarop binnen 5 dagen geen (tijdige) betaling volgt, heeft Opdrachtnemer het recht de toegang tot de Diensten te blokkeren. Cliënt blijft Opdrachtnemer de overeengekomen vergoeding verschuldigd gedurende de Periode(n) dat toegang tot de Diensten is geblokkeerd. Cliënt maakt geen aanspraak op ondersteuning wanneer een maandelijkse factuur niet binnen de betalingstermijn is betaald.
 8. Indien Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Cliënt na het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen termijn, van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Cliënt 30 dagen in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Cliënt. 
  1. Administratiekosten van € 30,- vanaf de 2de herinnering.
  2. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op de werkelijke kosten dan wel tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,-. De enkele inschakeling hiertoe van derde(n) door Opdrachtnemer doet de verschuldigdheid van de incassokosten ontstaan. Incasso wordt ingezet indien de betalingstermijn met 30 dagen wordt overschreden. 
  3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op het moment van het inzetten van een incasso de levering op te schorten totdat de openstaande factuur of facturen is of zijn voldaan. 
 10. Opdrachtnemer heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom, ook als Cliënt een andere benaming aan zijn betaling heeft gegeven. 

Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Cliënt worden verhaald. De Cliënt is eveneens rente verschuldigd over de verschuldigde incassokosten.


Artikel 8: Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de Periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze Periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 9: Aansprakelijkheid

De Afspraak van de Opdrachtnemer is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door Cliënt van door de Opdrachtnemer verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Trainer. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Opdrachtnemer verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste eenmaal het tarief van het afgesloten Opdrachtovereenkomst. De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.


Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 11: Vindplaats en wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Op de hoogte blijven?

Wil je graag handige tips ontvangen voor jouw fitnessreis, of op de hoogte blijven van onze acties? Schrijf je dan nu in!

Op de hoogte blijven?

Wil je graag handige tips ontvangen voor jouw fitnessreis, of op de hoogte blijven van onze acties? Schrijf je dan nu in!

Gratis adviesgesprek

Vraag nu je gratis adviesgesprek aan en ontdek hoe we samen jouw doelen zoals fit worden of afvallen kunnen bereiken. 

Het adviesgesprek is volledig vrijblijvend en zijn geen kosten aan verbonden.

Let op: We hebben maar beperkt plaats, vraag vandaag nog je gratis adviesgesprek aan!

Private gym in Panningen

Zomer(stop) actie!

10 personal trainingen met ruim €150,- korting!

10 personal trainingen inclusief begin en eindmeting en mogelijkheid tot zelf trainen met op maat gemaakt schema €549,-

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer sporters door blijven trainen tijdens de zomerstop om weer fit te beginnen aan het nieuwe seizoen.

Bij Fitfanatics bieden wij deze mogelijkheid onder professionele begeleiding. Wat kun je verwachten?

*Actie geld voor zowel Fitfanatics leden als niet leden en loopt tot 13 juni 2024